ББА

Barilga.MN Barilga.MN
2019-11-05
Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын алба
Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын албаны ахлах шинжээч Ж.Янжмаа

Барилга архитектур корпорацийн Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын алба Монгол улсын Барилгын салбар дахь анхны баталгаажуулалтын байгууллага бөгөөд Стандартчилал, Хэмжилзүйн Газраас 6 дахь удаагаа итгэмжлэгдэн ажиллаж байна.
Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын алба нь холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу барилгын материалын дотоодын үйлдвэрлэлийн болон импортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтыг 1997 оноос хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын алба жилд дундажаар 100-аад аж ахуйн нэгж байгууллагын давхардсан тоогоор 350 орчим нэрийн бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулж “Тохирлын гэрчилгээ” олгож байна.
 

 • Үндсэн зорилго
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2005 оны 127 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Тохирлын баталгаанд заавал хамрагдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт”-д багтсан бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулж “Тохирлын гэрчилгээ” олгох
 • Дээрхи жагсаалтад ороогүй бүтээгдэхүүнийг сайн дурын баталгаажуулалтад хамруулж “Тохирлын гэрчилгээ” олгох
 • Баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх
 • Эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох
 • Хүний нөөцийг хөгжүүлэх
 
 • Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ
 • Барилгын материалын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт
 • Импортын барилгын материал бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт
 • Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн дотоод хяналт, бүтээгдэхүүний тохирлын тогтвортой байдлыг хангах ажиллагаанд дүгнэлт гаргах
 • Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологийн тогтвортой байдалд дүгнэлт гаргах
 • Баталгаажуулалтад хамрагдсан бүтээгдэхүүний магадлан хяналт хийж бүтээгдэхүүний чанарын тогтвортой байдалд дүгнэлт гаргах
 
“Баталгаажуулалт” гэдэг нь бүтээгдэхүүн, үйл явц болон үйлчилгээ нь тогтоосон шаардлагад нийцэж буйг гуравдагч талын хөндлөнгийн байгууллагаас бие даасан ба ур чадвартай байдлаар илэрхийлэх баталгаа юм.
 
 • Баталгаажуулалтад хамрагдаж “Тохирлын гэрчилгээ” авснаар
 
 • Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, бизнес эрхлэгчдэд бүтээгдэхүүнийхээ нэр хүндийг өсгөх
 • Зах зээлд өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх замаар үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх улмаар үндэсний эдийн засгийн өсөлтийг хангах
 • Бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх ач холбогдолтой.
 • Бүтээгдэхүүнд хэрэглэгчийн итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, зөв сонголт хийхэд туслах ингэснээр хэрэглэгчийн тухайд үндсэн эрх болох аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэнэ 
 
 • Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ
 
 • Тохирлын баталгаатай барилгын материал бүтээгдэхүүний нэр, үйлдвэрлэгч импортлогчийн нэр хаяг
 • Тохирлын үнэлгээ баталгаажуулалт явуулахтай холбоотой хууль дүрэм, журам, стандарт,норматив техникийн баримт бичиг
 • Үнэлгээ баталгаажуулалт түүний ач холбогдол
 • Баталгаажуулалтын зарчим тогтолцоо үйл ажиллагааны мэдээлэлтэй танилцах
 • Шинэ бүтээгдэхүүний стандарт, технологийн баримт бичиг боловсруулахад хамтран ажиллах
 • Шинэ дэвшилтэт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологийн баримт бичиг боловсруулахад хамтран ажиллах боломжийг олж авна.